Till
Älvsnabbens
startsida

 

 

 


Kungholms fort och träden från långresorna

Bertil Daggfeldt, FC på resan 1977-78, har berättat:

Vi köpte två små mullbärsträd i Toulon.
Det var tradition att långresefartygen medförde exotiska träd till Kungsholms fort.
Klimatet vid havet och innanför fortets murar tillät att dessa träd från varmare breddgrader kunde överleva. Parken innehåller många av dessa träd. När vi passerade Kungsholms fort
sköt man salut för oss och en motorbåt kom ut och hämtade de två träden.

Men enligt Harry R:son Svensson, Fil. dr i Karlskrona, finns det inga skriftliga belägg för att detta verkligen är en gammal tradition, utan bara en muntlig tradition som berättats i många år.

Harry har gjort en grundlig undersökning i arkiv och annan dokumentation, men inte hittat något som bekräftar att något örlogsfartyg innan Älvsnabben den 16 mars 1978, verkligen hade med sig några exotiska växter hem. Detta berättar han bl.a. om i artikeln ”Parkanläggningen på Kungsholms fort i Karlskrona” som är publicerad i tidskriften Ale, nr 2-3 2018.

I så fall skulle det egentligen vara långresan 77-78 som startat denna tradition. Älvsnabbens två efterföljande långresor, 78-79 och 79-80 (som blev hennes sista) hade också med sig växter från fjärran länder. Och även hennes efterföljare HMS Carlskrona har bidragit med växter till fortet från flera av hennes många långresor.

Man får egentligen inte ta med sig växter m.m. från främmande länder in i Sverige, har Harry fått reda på av Jordbruksverket. Och de svarar också så här angående träden på fortet:
 

När det gällde de träd som togs med på Älvsnabbens långresor (och senare väl också HMS Carlskrona ?) för att planteras på Kungsholms Fort, var detta inte möjligt. Då fanns det en möjlighet (25 §) att på vissa villkor besluta om undantag från kravet på sundhetscertifikat.
Det var så vitt jag kan förstå, ett sådant undantag som gavs i dessa tillstånd.
Några generella undantag för små mängder eller för privatpersoner fanns alltså inte och
finns inte heller i motsvarande lagstiftning idag.


Och 2020-06-18 svarade de även så här:

Hej!
Beträffande din förfrågan om ansökningar till Lantbruksstyrelsen från försvarsmakten att ta hem levande träd och buskar har jag gjort en sökning i alfabetiska registret som finns från 1967 till diariet från Lantbruksbyrån 1890-1974. Under dessa år (1967-74) förekommer inga sådana ansökningar. Bland Lantbruksbyråns ärenden hörde införseltillstånd för fruktträd mm - man kan ju undra vilka andra typer av växter som egentligen omfattades av regelverket.


De skriver också att om de ska söka före 1967 eller från 1975 och framåt måste de ta ut avgift. Men man kan även själv besöka deras läsesal hos Riksarkivet i Arninge, Täby, och leta på egen hand.

Tullens historiska förening har svarat så här:

När det gäller ev. träd med Älvsnabben 1963 så har en fd kollega nu kommit till vägs ände. Han har varit ute i förrådet och grävt i gammal tulldokumentation.
Svarta Gängets stjärnor på denna tid var Hugo Larsson och Yngve Strindhagen. Hugos son Helmer är polis och genom Helmer fick kollegan bl a en beslagsliggare för åren 1958 till 1963. Där antecknade Hugo och Yngve varje beslag, stort som litet.
Det finns inte noterat något om träd/växter i mars 1963. Hade de upptäckt / misstänkt träd som skulle smugglas in i Sverige hade de säkert reagerat. De hade inget emot att skriva en Brottmålsrapport så att säga - oavsett vilket införselförbjudet gods det än månde vara.

Hälsningar Helena Landgren Ekorre
Sekreterare Tullens historiska förening
 

De två bilderna nedan är tagna sommaren 2012 av Dick Heimsten från Flottans Män i Malmö. Det finns bara ett träd kvar av de två som resan 1977/78 tog med sig hem från Touon. Klicka på bilderna för att förstora!
 

 


 

I Blekingeposten juni 1979 fanns denna artikel om fortet och träden.
Klicka för att förstora. De öppnas då i er PDF-läsare. Ev. får ni där vrida dem.
 

 

Klicka här för att läsa mer om parken på Kungsholms fort och dess växtlighet

Roger Jonssons examensarbete från SLU inleds så här: ”Trots omfattande arkivstudier och intervjuer av personer med anknytning till fortet, visade sig det historiska källmaterialet om parken på Kungsholms fort vara och förbli ganska begränsat. Att det inte framkommit mer uppgifter om parkens sägenomspunna bakgrund samt de tankar, ideologier och ambitioner som parkens ägare och förvaltare burit på, har varit till viss besvikelse. Men vetskapen om att dokumentationen faktiskt skall ligga till grund för utformandet av parkens framtida vårdprogram, har gjort att uppgiften hela tiden känts som ytterst betydelsefull och engagerande.”

 

Klicka här för att läsa Harry S. Svenssons undersökning om Parkanläggningen på Kungsholms fort i Karlskrona

Harry inleder så här: "Örlogsstaden Karlskrona är sedan 1998 upptagen på UNESCO:s världsarvslista. Kungsholms fort ingår i världsarvet och är beläget söder om Karlskona stad och marinbasen, med syfte att försvara Kungsdjupet/ Kungsholmsgattet, det för större fartyg enda farbara inloppet till staden och örlogsbasen. Under sommartid är Kungsholms fort den mest välfrekventerade guidade turen som Karlskrona turistbyrå arrangerar. Bland Karlskronabor är parkanläggningen på Kungsholms fort en väl vårdad historia."

Till början