Den officiella hemsidan

Älvsnabbens vapen, som fastsatt på en träplatta delades ut till värdarna vid varje hamnbesök.


Generalorder
nr 2058

Älvsnabbenmedaljong

 

Innehåll

 

Generalorder nr 2058 från 9 november 1965


HMS Älvsnabbens hemsida

Tillbaka till
långresesidan

 

 


Besättningens mössband. Buren av flera tusen svenska sjömän under ett 30-tal år och sedd i flera länder över hela jordklotet.


Följande utdrag är hämtat ur FC Nils Rydströms brev till besättningen som publicerades i första numret av Snabbnytt på långresan 1965-66.


"Färden i utländska farvatten skall ha till ändamål att höja den ombord kommenderade personalens sjömannaegenskaper och yrkesfärdigheter, att visa svenska örlogsflaggan i främmande vatten, att i de länder som besökas sprida kännedom om och intresse för Sverige samt härigenom lämna ett indirekt stöd åt rikets representanter i de besökta länderna och stärka svenska undersåtars ställning därstädes.

Fartygschefen skall erinras om lämpligheten av att bestå dem bland besättningen som visa intresse för att se och studera främmande länder och folk och att i nu angivet syfte söka erforderligt samarbete med institutioner eller enskilda personer i land, dock att extra kostnader härigenom icke åsamkas statsverket.

Fartygschefen skall erinras om att Sverige står i vänskapligt förhållande till  alla nationer och att allt som kan giva anledning till missförstånd eller rubbning härutinnan sorgfälligt bör undvikas.

All skyldig militär honnör (hedersbevisning) skall visas varje nation och dess flagga men det tillkommer även fartygschefen att erfordra att den svenska flaggan visas den aktning vartill den genom traktater eller konventioner är berättigad; skolande fartygschefen i detta hänseende ställa sig till efterrättelse gällande överenskommelser med främmande makter.

På nådigaste befallning

Sven Andersson / H. Henning "

Till början