Älvsnabbenmedaljong


Älvsnabbens hemsida

Dakar, Senegal

"Sota för linjen"

Fernando de Noronha

Salvador, Brasilien

Djävulsön

Fort de France, Martinique

Mayero Island

Willemstad, Curacao

Isle Cozumel, Mexico

Vera Cruz, Mexico

New Orleans, USA

Washington DC, USA

Hamilton, Bermudas

Tanger, Marocko

Toulon, Frankrike

Hemkomsten

Livet ombord

5-10-15 och 20-års Jubileum

 
Långresan 1977-1978

Karta över Älvsnabbens resväg 1977-78.

Under befäl av kommendörkapten Bertil Daggfeldt och med örlogskapten Bo Nyman som sekond startade Älvsnabben sin 22:a långresa den 4 november 1977 från Karlskrona.

Efter en begränsad men välbehövlig generalöversyn hissades flagga och befälstecken redan den 5 september. Rustningsarbetena leddes av blivande sekonden, örlogskapten Bo Nyman. När kommendörkapten Bertil Daggfeldt övertog befälet den 1 oktober var provturerna i det närmaste klara.

Eftersom fartyget inte skulle delta i höstens krigsförbandsövning, medgav tiden provturer längs den svenska kusten före avgången från Karlskrona. Vi besökte Göteborg den 5 oktober och låg i Malmö veckoslutet 7-9 oktober. Allt fler mönstrade på och den 25 oktober lämnade vi Karlskrona och gick till Stockholm. Den 26 oktober, kort efter att vi förtöjt, kom deras Majestäter Konungen och Drottningen ombord. Hans Majestät ville gärna visa sin Drottning det fartyg med vilket han gjorde långresan 1966-67 jorden runt. Nere i 1. kvarterets aspirantdäck fick Drottningen se hur dåvarande Kronprinsen bott under sex månader.

Måndagen den 31 oktober inmönstrade årets 73 aspiranter vid en traditionell inmönstringscermoni på halvdäck. På eftermiddagen var det så dags att lämna Stockholm och ta farväl av vänner och anhöriga. Med 30 regionsmusiker i flottans uniform och med flagga och flaggvakt marscherade besättningen till Carl Johans kyrka på skeppsholmen för korum. Fartygspastor Börje Johansson förrättade denna andakt i en kyrka som var fylld till sista plats. Chefen för Ostkustens örlogsbas, konteramiral Christer Kirkegaard överlämnade det vackra nattvardssilvret.

Ombord blev det det kyrkkaffe och när avskedets stund sedan kom vinkades det frenetiskt från Kastellholmen och paradstationerna på Äbn vinkade tillbaka.

Åter i Karlskrona vidtogs de sista förberedelserna inför avfärden från Sverige.

Efter sedvanligt korum i Ulrika Pia och kaffe ombord för de anhöriga, kastade Äbn loss den 4 november kl 10.30. Chefen för marinen, viceamiral Bengt Lundvall, tog farväl och debarkerade på yttre fjärden åtföljd av våra första salutskott.


Hela besättningen uppställd på livbåtsdäck. Bilden är tagen på trettondagen, 6 januari 1978, dagen innan vi kom fram till Isle Cuzumel utanför Mexiko.

Hela besättningen uppställd på livbåtsdäck. Bilden är tagen på trettondagen, 6 januari 1978, dagen innan vi kom fram till Isle Cuzumel utanför Mexiko.

Besättningen bestod av totalt 262 man uppdelade på:

15 regementsofficerare

1 fartygspastor

2 läkare

2 tandläkare

15 kompaniofficerare

10 plutonsofficerare

22 gruppchefer

73 regementsofficersaspiranter

38 plutonsofficersaspiranter

84 värnpliktiga ur åldersklassen


När Äbn återkom till Sverige i mars 1978 efter drygt 4 månader i främmande farvatten ankrade vi upp på Karlshamns redd för tulldeklarering och slutinspektion av CM personligen. Den 16 mars passerades åter angöringsbojen vid Karlskrona. På minuten förtöjde vi vid mobkajen som var svart av väntande, längtande anhöriga och vänner.

Kören gjorde nu sitt sista framträdande och avslutade resan med ett specialnummer som överraskade och roade. Resan var slut. Den var minnesvärd och gav ett gott utbyte. Besättningen var densamma som vid avfärden - alla 262- genomförde hela resan- men ändå inte densamma. Många hade nu blivit sjömän.

Se även under "hemkomsten".

Vi hade besökt 10 hamnar och ankrat upp vid ytterligare ett par platser.
till toppen